PRIVACY

0. Postanowienia wstępne

Ochrona prywatności i danych osobowych jest bardzo ważna i zawsze jest brana pod uwagę we wszystkich relacjach biznesowych.

Z naszego portalu Daibau.pl można korzystać bez obowiązku podawania danych osobowych. W przypadku niektórych usług obowiązują jednak inne zasady, które szczegółowo wyjaśnimy poniżej.

1. Ogólnie

Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie informacji o robotach budowlanych i usługach rzemieślniczych oraz przedstawienie towarów i usług związanych z tą działalnością. Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danymi,,
 • cel przetwarzania danych osobowych,
 • podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych osobowych,
 • odbiorcy danych osobowych,
 • ewentualne przekazanie danych osobowych do krajów trzecich wraz z wyjaśnieniem podstawy prawnej takiego przekazania,
 • okres przechowywania danych osobowych oraz kryteria, na podstawie których ustalany jest okres przechowywania,
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane,
 • źródła danych osobowych,
 • prawa, które przysługują Ci w odniesieniu do własnych danych osobowych.

2. Odpowiada za zarządzanie danymi

Daibau International Sp.z.o.o. (dalej: DAIBAU), Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Slovenia; VAT: SI76619982; e-mail: info@daibau.pl. Daibau International Sp.z.o.o. jest częścią grupy firm działających w kilku krajach. Ponieważ nie ma obowiązku mianowania pracownika ochrony danych osobowych, nie został on mianowany.

3. Twoje prawa

Jako użytkownik portalu internetowego przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,,
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do odmowy przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jako użytkownik masz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. Zawsze możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3.1 Prawo dostępu

Masz prawo poprosić nas o bezpłatne informacje o swoich danych, a także o kopię danych osobowych, które przetwarzamy. Ponadto masz prawo dostępu do następujących informacji o:

 • celu przetwarzania,
 • kategorii danych osobowych,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym udostępniamy dane osobowe, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • przewidywany okres zatrzymywania danych osobowych, jeśli jest to możliwe lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria, według których określa się okres przechowywania danych osobowych,
 • istnieniu prawa żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • istnieniu prawa do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych,
 • o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, w przypadku takiego przetwarzania, dostęp do informacji o logice oraz ważnych i przewidywalnych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Ponadto masz prawo zażądać informacji, czy przekazujemy dane osobowe do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku takiego przekazania, masz prawo do uzyskania takich informacji, jak również informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zastosowanych przy takim przekazaniu danych osobowych.

3.2 Prawo do poprawiania i zmiany danych osobowych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia niedokładnych danych osobowych.

Mając na uwadze cel przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych m.in. poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

3.3 Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Jesteśmy prawnie zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne, w następujących przypadkach:

 • gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane lub w jakim były przetwarzane,
 • jeżeli cofnąłeś zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (a) RODO lub art. 9 ust. 2 punkt (a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych,
 • jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma silniejszych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO,
 • jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • jeżeli dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

3.4 Prawo do usunięcia

W przypadkach, gdy upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty pracy, podejmiemy uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, że zażądałeś usunięcia danych osobowych, a także wszelkich kopii lub linków do nich, o ile przetwarzanie nie będzie już konieczne.

3.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przez okres, w którym możemy zweryfikować prawidłowość danych osobowych,
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego dążysz do ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale prosicie o nie w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych,
 • jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO i czekasz na potwierdzenie, czy nasze prawnie uzasadnione interesy są silniejsze niż Twoje powody.

3.6 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie elektronicznym.

Masz prawo do przekazania danych osobowych innej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych bez ingerencji z naszej strony, o ile podstawą przetwarzania jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (a) lub art. 9 ust. 2 punkt (a ) RODO lub tak długo, jak opiera się na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (b) RODO i jest wykonywana automatycznie i nie jest niezbędna do wykonywania zadań w interesie publicznym lub wykonywania obowiązków służbowych.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do bezpośredniego przenoszenia danych osobowych od jednej osoby do drugiej odpowiedzialnej za zarządzanie danymi, o ile jest to technicznie możliwe i nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

3.7 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z Twoją szczególną sytuacją, zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (f) i (e) RODO. Dotyczy to również wykonania profili według powyższych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że udowodnimy, że nasze prawnie uzasadnione interesy wykraczają poza Twoje interesy, prawa i wolności lub jeśli przetwarzanie jest nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść skargę. Dotyczy to również tworzenia profili, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku, gdy zgłosisz skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, w związku z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych w celach naukowych, społecznych lub statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań w interesie publicznym.

3.8 Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, włączając wykonanie profilu

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która ma na Ciebie skutek prawny lub podobny, o ile taka decyzja: (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między nami lub (2) nie podlega prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje odpowiednią ochronę środków dotyczących Twoich praw, wolności i interesów, lub (3) nie opiera się na Twojej wyłącznej zgodzie.

3.9 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

4. Nieletni

Nasz portal i usługi nie są przeznaczone dla osób nieletnich i szczególnie nie zbieramy danych osobowych nieletnich. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam jakiekolwiek dane osobowe, skontaktuj się z nami, a my usuniemy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą Polityką prywatności.

5. Ochrona danych

5.1 Ochrona i szyfrowanie

Zapewniliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz środki prewencyjne (TOM) w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, nielegalnemu przetwarzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionej / przypadkowej utracie danych osobowych.

Obejmuje to na przykład szyfrowanie naszej komunikacji, która odbywa się za pośrednictwem portalu. Do szyfrowania używany jest protokół szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Jakość naszego szyfrowania możesz sprawdzić pod linkiem: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet może podlegać lukom w zabezpieczeniach i może nie być w pełni chroniona przed dostępem osób trzecich.

5.2 Dostawca usług hostingowych

Serwer obsługujący nasz portal znajduje się w Słowenii i jest zarządzany przez firmę DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, SI-1000 Ljubljana (www.domenca.com). Zawarliśmy z tą firmą umowę na przetwarzanie danych osobowych. Politykę prywatności firmy świadczącej nam usługi hostingowe można znaleźć pod linkiem: https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

6. Serwer (log files)

Za każdym razem, gdy wchodzisz na nasz portal Daibau.pl, system automatycznie rejestruje zestawy ogólnych danych i informacji. Podane ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika na naszym serwerze w Słowenii, firma DHH.si d.o.o.

6.1 Automatyczne notowanie na serwerze

Dane i informacje notowane automatycznie obejmują:
 • rodzaje i wersje (modele) wyszukiwarek,
 • system operacyjny używany do uzyskiwania dostępu,
 • stronę internetową, z której system dostępu przechodzi do naszego portalu („referrers”),
 • przeglądane strony internetowe,
 • data i godzina dostępu do serwisu,
 • Adres IP,
 • inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku nadużycia lub ataku na nasz portal.
Nie wykorzystujemy tych ogólnych informacji do ujawnienia Twojej tożsamości. Powyższe informacje są wymagane ze względu na:
 • prawidłowe wyświetlanie treści,
 • optymalizację treści pod kątem Twoich możliwości technicznych,
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu informacyjno-technicznego i technologicznego na portalu,
 • udzielanie informacji właściwym służbom w przypadku ataku cyfrowego (cyber).
Czynimy te dane anonimowymi i analizujemy je metodami statystycznymi, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z portalu.

7. Ciasteczka

7.1 Co to są ciasteczka?

Podczas korzystania z dowolnej strony internetowej aktywowane są ciasteczka (Google Analytics, sesja). Ciasteczka to małe pliki tekstowe (ciągi cyfr i liter), które zapisuje Twój komputer lub urządzenie mobilne. Tymczasowe ciasteczka są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to zwłaszcza ciasteczek sesji. Zapisują tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki można przypisać do wspólnej / ogólnej sesji. To umożliwia rozpoznanie Twojego urządzenia po powrocie do naszego portalu. Sesyjne ciasteczka są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Trwałe ciasteczka są automatycznie usuwane po pewnym czasie i może się to różnić w zależności od ciasteczek. Możesz usunąć ciasteczka w dowolnym momencie w swojej przeglądarce (Ustawienia, Bezpieczeństwo i ochrona). Głównym ciasteczek jest umożliwienie serwerowi sieciowemu prezentowania użytkownikowi przystosowanych stron internetowych, co pozwala na bardziej osobiste wrażenia podczas odwiedzania witryny i lepsze reagowanie na indywidualne potrzeby użytkownika. Ciasteczka są również używane, aby pomóc dostawcy dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jego witryn internetowych, a także poprawić wrażenia użytkowników z odwiedzin.

7.2 Z jakich rodzajów ciasteczek korzystamy?

Ogólnie rzecz biorąc, stosowane są cztery rodzaje ciasteczek:

Tymczasowe ciasteczka lub sesyjne ciasteczka: są to tymczasowe ciasteczka, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika do momentu zakończenia wizyty na stronie internetowej (podczas sesji przeglądania i są usuwane w trakcie trwania sesji). Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania niektórych aplikacji lub funkcji.

Twałe ciasteczka: trwałe ciasteczka służą do poprawy komfortu użytkowania (np. do przechowywania danych rejestracyjnych, ustawień języka strony itp.). Te ciasteczka pozostają w pliku przeglądarki użytkownika przez dłuższy czas, aż do ich usunięcia. Okres ten zależy od wyborów dokonanych przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki. Trwałe ciasteczka umożliwiają ładowanie informacji na serwerze za każdym razem, gdy ktoś odwiedza witrynę. Trwałe ciasteczka są również znane jako śledzące ciasteczka.

Własne ciasteczka (1st party cookies) to te, które znajdują się w witrynie internetowej, którą przegląda użytkownik i mogą być trwałe lub tymczasowe. Witryny używają tych ciasteczek do przechowywania danych, których będą używać ponownie, gdy użytkownik odwiedzi tę samą stronę.

Pozostałe cisteczka (3rd party cookies) to te, które pochodzą z innych, partnerskich witryn internetowych (na przykład mierzą one ruch). W ten sposób osoby trzecie mogą zbierać dane użytkowników z różnych stron internetowych i wykorzystywać je do różnych celów, od reklamy i analiz po ulepszanie swoich produktów.

7.3 Z jakich ciasteczek korzystamy

Ciasteczka DAIBAU

Ciasteczka DAIBAU: ciasteczka uwierzytelniania i dane sesji przechowują dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony systemu DAIBAU podczas wizyty. Czas trwania: 2 miesiące.

Ciasteczka PHPSESSID: ciasteczka sesji są przechowywane, gdy zarejestrowany dostawca jest zalogowany na stronie internetowej i przechowuje losowy unikalny identyfikator sesji na czas trwania sesji.

Ciasteczka Google Analytics: ciasteczka do śledzenia ruchu na stronie internetowej.

_ga Cookie: Te ciasteczka służą do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych. Te ciasteczka są systemowo ustawiane na wygaśnięcie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to zmienić. _gat Cookie: służy do ograniczenia szybkości żądań - ogranicza gromadzenie danych w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach. -gid Cookie: zapisuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony.

Stowarzyszone ciasteczka Google do wyświetlania reklam.

Ciasteczka Facebooka: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, present, sb, vd, ks, śledzenie użytkowników i reklama.

SmartlookCookie: śledzenie sesji w celu poprawy komfortu użytkowania; czas trwania 1 dzień.

8. Jak zbieramy dane osobowe?

Obecnie możesz wprowadzić dane osobowe w formularzu online, wysłać do nas e-mail, skontaktować się z nami telefonicznie lub osobiście. Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są odpowiednio chronione przed możliwym nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy każdego ze sposobów zbierania danych osobowych.

8.1 Formularz online na naszym portalu

Kiedy otrzymujemy Twoje zapytanie, korzystając z formularza online na naszej stronie, nasz dostawca usług hostingowych, DHH d.o.o., rejestruje datę i godzinę rejestracji oraz adres IP, z którego dokonano rejestracji. Odbywa się to wyłącznie w celu uzyskania dowodów w przypadkach, gdy wiadomość e-mail jest używana przez osobę nieuprawnioną.

Sprawdzamy również nieautoryzowane użycie adresu e-mail tak, że dostawca usług hostingowych (DHH doo) wysyła wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie Twojej prośby, a jeśli potwierdzisz, że to Ty i wysłałeś żądanie, automatycznie powiadomi Cię, że oryginał email został potwierdzony.

To żądanie jest dalej przetwarzane tylko przez nas i odbiorców (wymienionych poniżej), a wszystko to po otrzymaniu od Ciebie potwierdzenia żądania. W przeciwnym razie dane osobowe są usuwane w ciągu 48 godzin od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie żądania (double opt-in).

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet może podlegać lukom w zabezpieczeniach i może nie być w pełni chroniona przed dostępem osób trzecich.

8.2 Potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu

Na Twój adres e-mail wysyłamy powiadomienie z linkiem potwierdzającym, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail, a także wysyłamy SMS-a na podany numer telefonu w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. W przypadku, gdy w zapytaniu nie ma wystarczającej ilości informacji lub nie są one wystarczająco precyzyjne, zadzwoni do Ciebie jeden z naszych pracowników.

8.3 Przekazywanie zapytań kwalifikującym się oferentom

Twoje zapytanie jest wyświetlane anonimowo wszystkim kwalifikującym się oferentom. Dopiero gdy oferent potwierdzi zainteresowanie, uzyskuje dostęp do danych osobowych - numeru telefonu i nazwiska - a my to rejestrujemy i regularnie sprawdzamy. Jeśli w jakimkolwiek momencie zdecydujesz, żeby zapytanie nie było publicznie widoczne, to tak będzie i oferenci więcej go nie będą widzieć. Możesz również zamknąć zapytanie w dowolnym momencie. Oferenci, którym udzielono dostępu do Twoich danych osobowych, zachowają ten dostęp, chyba że poprosisz o ich usunięcie.

8.4 Powiadomienia

Aby ułatwić relacje i komunikację między nami (a Tobą jako użytkownikiem) lub między użytkownikami, Twój adres e-mail będzie przetwarzany, abyś mógł otrzymywać powiadomienia lub wiadomości dotyczące funkcji platformy, takich jak powiadomienie o zapytaniu innego użytkownika.

8.5 Komunikacja

Za pośrednictwem platformy możesz wymieniać wiadomości z wybranymi oferentami, wykonawcami lub usługodawcami. Tylko Ty, wybrany oferent i DAIBAU macie dostęp do tych wiadomości w przypadku sporu.

9. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

9.1 Ogólnie

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie w określonych i zgodnych z prawem celach. Nie przetwarzamy danych osobowych w żadnym innym celu, który nie jest wymieniony w tym dokumencie, ani też usługi nie są wymagane zgodnie z uzasadnionymi interesami.

9.2 Marketing, przekazywanie do osób trzecich

Twoje dane przekazujemy wyłącznie podmiotom gospodarczym, których działalność jest zgodna z Twoimi potrzebami serwisowymi. Podmiotom gospodarczym nie wolno ich przekazywać osobom trzecim, chyba że umowa o współpracy wyraźnie stanowi inaczej.

9.3 Rejestracja użytkownika

Jeśli chcesz przesłać nam zapytanie lub pytanie za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu lub osobiście, my i odbiorcy wymienieni poniżej będziemy przetwarzać podane przez Ciebie informacje (w tym dane osobowe), aby wstępnie przetworzyć Twoje zapytanie, w ramach naszych relacji biznesowych lub w celu przetworzenia zapytania i zarządzania nim, a także zapewnienia obsługi klienta. Możesz także założyć konto użytkownika, za pośrednictwem którego będziemy mogli przechowywać Twoje dane na później. Jeśli otworzysz konto w sekcji „Moje konto”, podane przez Ciebie informacje zostaną pobrane i zapisane.

9.4 Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz spersonalizować swoje konto, możesz dodać zdjęcie lub fotografię.

9.5 Rejestracja osoby prawnej

Każdy podmiot prawny, który ma zarejestrowaną działalność i znajduje się na liście osób, z którymi mamy do czynienia w portalu, może założyć konto użytkownika. Dopiero po podpisaniu oświadczenia tożsamości, indywidualnym potraktowaniu i przeglądzie działalności firmy, podmiot gospodarczy uzyskuje dostęp do części danych osobowych użytkowników, które odpowiadają jego zainteresowaniom i kompetencjom handlowym.

10. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych

10.1 Ogólnie

Dane osobowe przetwarzamy legalnie, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych opiera się na jednej z podstaw prawnych przetwarzania.

Kiedy kontaktujesz się z nami, np. wyłącznie w celach informacyjnych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust.( 1) f RODO. Skontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, gdy potrzebne będą dodatkowe informacje, aby powiązać Cię z odpowiednim i dostępnym ekspertem budowlanym.

Jeśli się z nami skontaktujesz, np. w celu zawarcia z nami umowy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. (1, b) RODO (rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

10.2 Wymaganie

W przypadku inicjowania współpracy biznesowej i doskonalenia relacji biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi klientami, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. (1, f) RODO. Następnie, kiedy wypełniasz formularz zgłoszeniowy, wysyłamy regularne cotygodniowe biuletyny.

10.3 Rejestracja i konto użytkownika

Podczas rejestracji tj. tworzenia i korzystania z konta użytkownika przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1punkt (b) RODO.

10.4 Przetwarzanie zapytania

Dane osobowe, w tym te, które nie są obowiązkowe, a które podałeś dobrowolnie, przetwarzane są przez nas i wymienionych poniżej odbiorców na podstawie podstawy prawnej z art. 6 ust. 1 punkt (b) i (f) RODO. Przetwarzanie odbywa się w celu zidentyfikowania Cię jako klienta, a wszystko po to, abyśmy mogli zrealizować Twoje zapytanie i komunikować się z Tobą.

10.5 Rejestracja i konto oferenta

Podczas rejestracji, tj. tworzenia i korzystania z konta oferenta, jeżeli zostałeś wyznaczony jako osoba kontaktowa dla osoby prawnej, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 punkt (f) RODO. Informacje dotyczące zamówienia są niezbędne, aby zainteresowani specjaliści budowlani mogli skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie.

10.6 Korzystanie ze zdjęć

Podstawą prawną wykorzystania Twoich zdjęć jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt (1) RODO. Zdjęcia są niezbędne, aby zobaczyć, co wyróżnia Twoje projekty. Jeśli DAIBAU znajdzie osobiste zdjęcia, zostaną one usunięte.

10.7 Informacje, które dobrowolnie podajesz w swoim profilu, powiadomienia, wiadomości

Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (f) RODO. Takie dane przechowujemy na wypadek sporu z fachowcem budowlanym.

11. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

11.1 Ogólnie

Dane osobowe przetwarzamy legalnie i zgodnie z prawem. Wszystkie nasze procesy są przejrzyste i szczegółowo przedstawione w tym dokumencie.

11.2 Marketing, przekazywanie do osób trzecich

Przekazujemy dane stronom trzecim, z którymi nawiązaliśmy formalną relację. Przetwarzanie danych osobowych jest ważne, aby sprostać oczekiwaniom tak wielu użytkowników, jak osób prawnych, a zatem jest zgodne z art. 6 ust. 1 punkt (b) RODO.

11.3 Rejestracja użytkownika

Po rejestracji, czyli wysłaniu zapytania, przetwarzanie danych jest niezbędne przede wszystkim w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wobec Państwa, gdyż do ich wypełnienia zobowiązaliśmy się w Ogólnym Regulaminie oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (b) RODO. Dotyczy to przede wszystkim realizacji Państwa zapytania, naszej wzajemnej komunikacji oraz Państwa komunikacji z oferentami.

12. Jakie dane przetwarzamy?

12.1 Ogólnie

Wyraźnie prosimy wszystkich użytkowników, aby nie ujawniali danych osobowych, które nie są istotne dla pomyślnego wypełniania funkcji portalu. Dotyczy to zwłaszcza tzw. danych wrażliwych. Nigdy nie poszukuje się wrażliwych danych osobowych, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne itp.

12.2 Kontakt

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, przechowujemy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w innym przypadku podałbyś w formularzu online. Dane te są przetwarzane w taki sam sposób, jak dane pozyskane z formularza internetowego.

12.3 Konto użytkownika, wysyłanie i potwierdzanie zapytań

Osobno zaznaczone są dane obowiązkowe, niezbędne do funkcjonowania portalu i realizacji oferowanych przez nas usług, a także inne dane, które możesz podać, jeśli chcesz. Prosimy o następujące kwestie:
 • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail),
 • szczegóły dotyczące Twojego projektu,
 • dodatkowe opcjonalne informacje o projekcie.

13. Komu udostępniamy Twoje dane?

13.1 Odbiorcy i administratorzy danych

Udostępniamy Twoje dane w całości lub w części, tylko w niezbędnym zakresie, następującym kategoriom administratorów danych:
 • wykonawcy i / lub usługodawcy - oferenci, o których mowa w Ogólnych Warunkach,
 • partnerzy biznesowi - tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony interes, gdy partner biznesowy jest jednocześnie ekspertem budowlanym, który może pomóc w projekcie,
 • właściwe instytucje na podstawie zarządzenia lub innego wniosku, sądy lub policja w przypadku sporu prawnego.
Ponadto Twoje dane będą przekazywane w części lub w całości następującym odbiorcom, którzy są podmiotami przetwarzającymi:
 • DHH.si d.o.o. (hosting, Webmail - Słowenia),
 • Google LLC (Analytics, Drive - USA - Privacy Shield),
 • Microsoft Inc. (Skype - USA – Privacy Shield),
 • dostawcy usług (usługi informatyczne).

13.2 Przekazywanie danych do krajów trzecich

Ponieważ jesteśmy częścią grupy firm działających w wielu krajach, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym firmom w grupie. Zwracamy uwagę, że jedna ze spółek grupy, DAIBAU International Sp.z.o.o., prowadzi działalność w Serbii („państwo trzecie”). Republika Serbii nie jest członkiem Unii Europejskiej i komisja EU nie doniosła decyzji przenosu danych osobistych do krajów trzecich, między którymi jest i Republika Serbii.

W celu zapewnienia wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, a także naszych wewnętrznych (grupowych) procedur administracyjnych, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do wyżej wymienionego państwa trzeciego.

Ewentualne przekazanie Twoich danych osobowych do kraju trzeciego objęte jest dodatkowymi zabezpieczeniami i spełnia wszystkie wymogi określone przez RODO dla takiego przekazania, a wszystko po to, aby chronić wszystkie dane osobowe. Ewentualne przeniesienie ma odpowiednią podstawę prawną, tj. jest to niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Dodatkowe środki ochrony są również stosowane poprzez podpisywanie umów o przekazywaniu danych pomiędzy spółkami w grupie. Umowa o przekazanie danych zawiera standardowe klauzule umowne zgodne z wymogami RODO.

13.3 Rejestracja, dane profilowe

Wiek, lokalizacja, kraj i nazwa użytkownika są widoczne dla zarejestrowanych użytkowników na platformie dopiero po rejestracji. Inne dane nie są widoczne.

13.4 Powiadomienia, wiadomości

Użytkownicy mają możliwość wymiany wiadomości między sobą za pośrednictwem wewnętrznego systemu na platformie.

14. Termin przetwarzania danych osobowych

14.1 Termin przetwarzania danych

Dane osobowe, dla których prawo określa okres zatrzymywania danych, są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.

Przechowujemy dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, o ile mamy Twoją zgodę. Jeśli wycofasz swoją zgodę, usuniemy Twoje dane osobowe tak szybko, jak to możliwe. W przypadku wyrażenia zgody na określony czas, Twoje dane osobowe zostaną usunięte jak najszybciej po upływie tego okresu. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, przechowujemy tak długo, jak długo istnieje prawnie uzasadniony interes, który jest określony na podstawie oceny prawnie uzasadnionego interesu. Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami tylko w celu uzyskania określonych informacji, Twoje dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po komunikacji. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, przechowujemy je przez trzy lata od ostatniego kontaktu z Tobą, a następnie usuwamy.

Zawsze możesz usunąć swoje konto otwarte na naszej platformie, a my natychmiast usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe związane z tym kontem, chyba że dla niektórych informacji wymagany jest prawny okres przechowywania.

15. Odbiorcy

15.1 Google Analytics

Nasz portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, które są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniach mobilnych i służą do analizy ruchu na stronie.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (f) RODO.

Na stronach internetowych Google Analytics wykorzystuje funkcję „anonimizacji adresu IP”, aby najpierw uczynić odwiedzających anonimowymi (tzw. Maskowanie adresów IP), a dopiero potem je gromadzić i analizować. Google robi to, usuwając ostatnie trzy cyfry adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany na serwer w USA, a następnie anonimizowany przez obcięcie.

Informacje zbierane za pomocą ciasteczek o Twoich wizytach w portalu (specjalnie skrócony adres IP, tytuł strony internetowej, informacje specyficzne dla przeglądarki, informacje o korzystaniu z serwisu) Google zazwyczaj wysyła i przechowuje w systemach w Stanach Zjednoczonych. Relacje z Google i przekazywanie informacji do Google opierają się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony: Tarcza Prywatności UE-USA („Privacy Shield”).

Możesz także ograniczyć przechowywanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Możesz również odmówić Google możliwości gromadzenia danych generowanych przez ciasteczka, związanych z korzystaniem z Witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych, wszystko za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującymi linkami do pobrania i instalacji: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informacje o osobach trezcich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html w Polityce prywatności: http: //www.google.com/intl/en/policies/privacy.

15.2 Google Maps

Jeśli korzystasz z Google Maps, Twój adres IP musi zostać zapisany. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane, a SIOUG nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie naszego portalu, ponieważ ułatwia znalezienie reklamowanych przez nas lokalizacji. Jest to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z usługi Google Analytics, ogólna polityka bezpieczeństwa i polityka prywatności Analytics, Polityka prywatności Google. Google przestrzega Tarczy Prywatności (,, Privacy Shield,,) UE-USA.

Warunki korzystania I Polityka prywatności I Informacje o ciasteczkach I Dane firmy
© 2024 daibau.pl, Daibau® | Wszystkie prawa zastrzeżone