TERMS

I. Ogólne

Artykuł 1.

O warunkach ogólnych

Treść ogólnych warunków korzystania z portalu internetowego DAIBAU International Sp.z.o.o. odnosi się do wszelkich form korzystania z treści i usług w portalu DAIBAU International Sp.z.o.o. i stanowi prawomocną i wiążącą umowę pomiędzy portalem DAIBAU a użytkownikami DAIBAU International Sp.z.o.o.

Właściciel portalu internetowego DAIBAU International Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków korzystania z DAIBAU International Sp.z.o.o. bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Artykuł 2.

Znaczenie terminów

Portal z informacjami o budowie, DAIBAU International Sp.z.o.o. jest własnością DAIBAU International Sp.z.o.o. - poniżej PORTAL.

Właściciel odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie DAIBAU International Sp.z.o.o. to firma DAIBAU International Sp.z.o.o. - poniżej: DAIBAU.

Portal przeznaczony jest dla poszukujących - inwestorów. Są to osoby, firmy lub instytucje, które chcą budować lub remontować i poszukują wykonawców i usługodawców lub po prostu chcą uzyskać informacje na temat budowy; poniżej - są to UŻYTKOWNICY.

Dane osobowe lub techniczne, które użytkownicy pozostawiają w formularzu online, aby znaleźć wykonawców i usługodawców do swoich projektów budowlanych, rzemieślniczych lub projektowych, - poniżej: ZAPYTANIA.

Portal przeznaczony jest dla wykonawców i usługodawców. Są to firmy budowlane, rzemieślnicze lub inżynieryjno-projektowe, a poniżej OFERENCI

Kryteria stosowane na portalu przy wyborze oferentów do przekazywania zapytań odnoszą się do wielkości firmy, tj. liczby pracowników, ich miejsca pracy, tj. lokalizacji, obłożenia, możliwości udzielania odpowiedzi i sporządzenia oceny; poniżej KRYTERIA.

Portal, w zależności od rodzaju usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronę wykonawcy / usługodawcy, wysyła powiadomienie do tych, którzy spełniają kryteria. Ci wykonawcy i usługodawcy są ODPOWIEDNIMI OFERENTAMI.

Strony internetowe portalu są przeznaczone dla firm, które ogłaszają się za naszym pośrednictwem; Warunki korzystania z tych serwisów określają indywidualne umowy o współpracy, zwane dalej REKLAMODAWCAMI.

Strony internetowe przeznaczone do indywidualnej prezentacji oferentów, w ramach portalu DAIBAU International Sp.z.o.o. poniżej PROFIL OFERENTA.

Artykuł 3.

Użycie i nadużycie

Jakiekolwiek korzystanie z portalu, czyli serwisu internetowego, które może spowodować szkodę, wyłączenie, przeciążenie lub uszkodzenie serwisu, wyposażenia technicznego lub firmy, jest zabronione. DAIBAU zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z listy użytkowników tych, którzy naruszają te zasady lub w inny sposób szkodzą witrynie, innym użytkownikom, oferentom lub reklamodawcom.

W przypadku, gdy ta sama osoba fizyczna lub prawna powtórzy wykroczenie(-a), które spowodowałoby szkodę biznesową w serwisie, portal zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego.

Artykuł 4.

Dokładność informacji i ograniczenia odpowiedzialności

DAIBAU dąży do dokładności i aktualności informacji we wszystkich częściach portalu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłości danych DAIBAU jest gotów poprawić błędy wraz z uzasadnionym wyjaśnieniem, które otrzyma od użytkownika lub oferenta. DAIBAU odpowie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego ostrzeżenia. DAIBAU nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych.

Wszystkie informacje publikowane lub przekazywane użytkownikom lub oferentom mają charakter informacyjny. DAIBAU nie gwarantuje ich prawidłości ani nie odpowiada za nie. DAIBAU nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom prawnym lub fizycznym, wynikające z wykorzystania informacji z portalu.

Artykuł 5.

Ograniczenie odpowiedzialności

Portal będzie dążył do zapewnienia płynnego i bezbłędnego działania, terminowości i dokładności treści oraz przywrócenia portalu w przypadku awarii.

DAIBAU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom lub oferentom podczas niedostępności portalu.

Użytkownicy korzystają z zawartości portalu na własne ryzyko. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać portalu do celów niezgodnych z prawem, sprzecznych z przepisami prawa lub normami etycznymi i obyczajowymi.

Wszystkie informacje publikowane lub przekazywane użytkownikom lub oferentom mają charakter informacyjny. DAIBAU nie gwarantuje ich prawidłowości ani nie odpowiada za nie. DAIBAU nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom prawnym lub fizycznym, wynikające z wykorzystania informacji z portalu.

DAIBAU nie jest wykonawcą robót budowlanych ani usługodawcą rzemieślniczym, sprzedawcą materiałów budowlanych i rzemieślniczych czy wyposażenia wnętrz, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody wyrządzone przez firmy zarejestrowane na portalu. DAIBAU nie jest zobowiązana do rozstrzygania reklamacji lub innych sporów, ale może pomóc użytkownikowi w rozwiązaniu reklamacji.

Użytkownik i dostawca wchodzą we wzajemne relacje poza portalem, więc DAIBAU w żaden sposób nie jest z nim powiązany ani nie ingeruje w tę relację.

DAIBAU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, nieaktualne treści lub niedostępność stron internetowych, za przerwy w dostępie lub przerwy w korzystaniu ze stron internetowych, za niską jakość lub jakiekolwiek inne błędy w witrynach internetowych lub w związku z nimi.

DAIBAU nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w sprzęcie, oprogramowaniu lub innym urządzeniu użytkownika w wyniku korzystania ze stron internetowych. Użytkownik musi zapewnić odpowiednią ochronę sprzętu (antywirus itp.) przed dostępem do portalu i jego użytkowaniem.

Portal może wykorzystywać łącza na stronach internetowych do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez DAIBAU. Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały oraz inne treści dostępne na stronach internetowych osób trzecich.

Użytkownikom zaleca się uważne przeczytanie warunków użytkowania i oświadczeń o ochronie prywatności na wszystkich niezależnych witrynach internetowych osób trzecich przed ich użyciem lub przed opublikowaniem lub przekazaniem za ich pośrednictwem swoich danych osobowych lub innych danych.

Artykuł 6.

Prawo autorskie

Wszelkie treści i zapytania są własnością DAIBAU, a ich powielanie lub wykorzystywanie na innych stronach internetowych jest zabronione przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych , z wyjątkiem treści tworzonych przez oferentów lub reklamodawców, z zastrzeżeniem tych samych przepisów.

Zawartość portalu, poza profilem firmy, tj. teksty artykułów i inne załączniki, zdjęcia, grafiki itp. są chronione prawem autorskim i stanowią własność portalu. Podane treści mogą być cytowane, streszczane, reprodukowane, przetwarzane lub rozpowszechniane w celach komercyjnych przy publikowaniu czasopism, publikacji lub innych publikacji medialnych tylko wtedy, gdy portal DAIBAU International Sp.z.o.o. wymieniona jest jako źródło z aktywnym łączem do określonej strony internetowej.

Artykuł 7.

Prawa autorskie do profili oferentów

Zawartość stron internetowych poszczególnych oferentów oraz cała własność intelektualna oferentów stanowią własność oferentów. Treść i własność intelektualna oferenta są publikowane wyłącznie za ustną lub pisemną zgodą. Na żądanie oferenta, które może mieć formę pisemną lub ustną, DAIBAU niezwłocznie wycofa własność intelektualną lub usunie profil oferenta.

Cała zawartość autorskiego profilu może być edytowana przez oferenta lub za pomocą portalu DAIBAU.

II. Korzystanie z portalu - dla Użytkowników

Artykuł 8.

Wysyłanie zapytania

Użytkownicy mogą korzystać z portalu w celu przeglądania i wyszukiwania oferentów, wysyłając zapytanie do wybranych oferentów lub przez DAIBAU, która wybierze odpowiednich oferentów do projektu..

Jakie konkretne informacje gromadzi i przetwarza DAIBAU określa Polityka prywatności.

Użytkownik gwarantuje, że podane informacje są poprawne, a dane kontaktowe podane w formularzu online są danymi osoby, która będzie jednocześnie klientem w przypadku ich realizacji.

Zgłaszając żądanie, tj. wysyłając zapytanie, użytkownik musi wyrazić zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności.

Kiedy użytkownik wypełnia formularz zapytania online, otrzymuje e-mail z linkiem do ostatecznego potwierdzenia wniosku, w którym musi ponownie zaakceptować Ogólne Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności.

Do użytkownika może być również wysłany SMS z kodem potwierdzającym w celu potwierdzenia numeru telefonu..

Artykuł 9.

Oszacowanie potwierdzenia zapytania

DAIBAU może priorytetowo traktować rozpatrywanie zapytań od użytkowników, którzy wcześniej korzystali z portalu, zwłaszcza jeśli dokonali oceny pracy oferenta i zrealizowali swoje zapytania.

DAIBAU otrzymuje zapytanie i na podstawie dostępnych danych dzwoni do użytkownika, również według własnego uznania, w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji.

DAIBAU nie potwierdza zapytania w następujących przypadkach:

 • jeżeli użytkownik nie poda pełnych danych w formularzu internetowym, w szczególności numeru (-ów) telefonu - DAIBAU poprosi użytkownika o podanie tych informacji; jeśli nie otrzyma ich w ciągu jednego dnia roboczego, DAIBAU nie potwierdzi zapytania;
 • w przypadku gdy DAIBAU stwierdzi na podstawie wcześniejszych doświadczeń, że wśród oferentów nie będzie zainteresowanych stron, może podjąć decyzję o niepotwierdzeniu wniosku;
 • jeżeli DAIBAU ustali, że żaden oferent nie jest w stanie odpowiedzieć na zapytanie, nie potwierdzi zapytania;
 • jeśli DAIBAU na podstawie wcześniejszych doświadczeń stwierdzi, że użytkownik naruszył obowiązujące ogólne warunki DAIBAU International Sp.z.o.o.., może zrezygnować z potwierdzania zapytania.

Artykuł 10.

Potwierdzenie zapytania

W przypadku, gdy DAIBAU uzna, że ma wystarczającą ilość danych do potwierdzenia zapytania, potwierdza to. Oznacza to, że zapytanie jest widoczne dla wszystkich oferentów odpowiednich do realizacji projektu, a anonimowa treść zapytania dostępna jest w określonej części serwisu. Po potwierdzeniu może również poinformować wybranych przez użytkownika oferentów.

DAIBAU poinformuje oferentów o zapytaniu za pośrednictwem swoich kanałów informacyjnych i to tych, za których może wywnioskować ze swoich rejestrów i wcześniejszych doświadczeń, że byliby odpowiedni do wykonania robót lub świadczenia usług żądanych przez użytkownika.

Jeśli użytkownik chce, aby zapytanie było widoczne dla wybranych oferentów, ale nie dla wszystkich oferentów, może je ukryć.

DAIBAU nie może zagwarantować odpowiedzi oferenta wybranego przez użytkownika. Ponadto DAIBAU nie może zagwarantować, że poinformuje oferentów wybranych przez użytkownika.

DAIBAU nie udziela gwarancji na otrzymane oferty ani na umowy o realizacji.

DAIBAU nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje odpowiedzi oferenta.

Użytkownik zobowiązany jest do skontaktowania się z proponowanymi oferentami.

Artykuł 11.

Zamykanie zapytań i ocena oferentów

Po zakończeniu prac, tj. świadczeniu usługi, użytkownik zobowiązany jest do zamknięcia zapytania, jeżeli nie zostanie ono zamknięte automatycznie, po kilku wezwaniach do użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po zakończeniu prac użytkownik powinien ocenić wykonawcę, czyli wybranego przez siebie usługodawcę.

DAIBAU opublikuje negatywne oceny tylko w przypadku, gdy użytkownik może udowodnić, że praca nie została wykonana należycie, a oferent nie przedstawi wyjaśnienia swojego postępowania.

Artykuł 12.

Nadużywanie wysyłania zapytań

Składanie wniosków, czyli wysyłanie zapytań jest dozwolone tylko osobom fizycznym i firmom, które potrzebują usług w zakresie planowania, budowy i remontu.

Wysyłanie zapytań w celu zbadania rynku lub dostępu do listy oferentów w celach komercyjnych jest niedozwolone.

Niedozwolone jest również wysyłanie zapytań w celu znalezienia podwykonawców. Jeżeli DAIBAU ustali, że użytkownik wysłał zapytanie w celu znalezienia własnych podwykonawców lub zapewnienia siły roboczej, może pobierać opłatę za usługę opublikowania zapotrzebowania komercyjnego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Artykuł 13.

Rozpatrywanie reklamacji

DAIBAU nie ponosi odpowiedzialności za jakość prac wykonanych przez oferentów ani za jakiekolwiek szkody, ale jest skłonny wspierać użytkownika w rozwiązywaniu wszelkich reklamacji, udzielaniem wskazówek i komunikacją z oferentem.

DAIBAU może pomóc użytkownikowi w rozwiązaniu reklamacji tylko w przypadku:

 • gdy klient wysłał zapytanie o świadczone usługi,
 • jeżeli usługi były świadczone przez oferenta zarejestrowanego w portalu.

Portal zapewnia pomoc w rozpatrywaniu reklamacji, gdy:

 • klient posiada dowód zapłaty za usługę, fakturę lub podpisaną fakturę proforma oferenta,
 • klient posiada dowody do złożenia reklamacji, takie jak zdjęcia, opinia asesora sądowego itp.,
 • klient ma dokładną datę rozpoczęcia prac,
 • klient wysłał pisemną korespondencję, w której wezwał oferenta do usunięcia braków.

Artykuł 14.

Gwarancja dla autoryzowanego oferenta

Autoryzowani oferenci to wykonawcy i usługodawcy, którzy zawarli z DAIBAU odpowiednią umowę o współpracy biznesowej dla autoryzowanych oferentów i na podstawie tej umowy oferują swoje usługi za pośrednictwem platformy DAIBAU system Sp.z.o.o. jako autoryzowani oferenci, a DAIBAU oznacza ich na platformie jako autoryzowanych oferetówi, oznaczenych zgodnie z rodzajem wydanego certyfikatu (A +, AA lub AAA).

Użytkownik DAIBAU, który zapłacił zaliczkę, fakturę zaliczkową lub w inny sposób zapłacił za usługę z góry (dalej: przedpłata) autoryzowanemu oferentowi, z którym skontaktowano się za pośrednictwem platformy DAIBAU system Sp.z.o.o., będzie pomocniczym gwarantem zwrotu kosztów do 500 EUR za certyfikat A +, 1500,00 EUR za certyfikat AA i 3000,00 EUR za certyfikat AAA, jeśli użytkownik udowodni, że autoryzowany oferent nie rozpoczął wykonywania zleconych prac w uzgodnionym terminie lub nie zwrócił wpłaconej kwoty w terminie 8 dni. DAIBAU udziela użytkownikowi gwarancji zgodnie z tym artykułem, jeśli oferent znajduje się na liście autoryzowanych oferentów na portalu DAIBAU International Sp.z.o.o. w momencie złożenia zamówienia przez użytkownika i wpłaty zaliczki na rzecz oferenta.

DAIBAU nie gwarantuje za żadne inne zobowiązania autoryzowanego oferenta, które nie są wyraźnie określone w tym artykule, ani za to, że oferent ukończy prace w sposób jakościowy i terminowy.

DAIBAU nie gwarantuje użytkownikowi, że autoryzowani dostawcy, których poleca użytkownikowi, są wypłacalni lub że spełnią wszystkie wymagania.

Jeśli w jednym roku kalendarzowym pojawi się kilka sporów, na które DAIBAU udziela użytkownikowi gwarancji zgodnie z niniejszym artykułem, DAIBAU zagwarantuje użytkownikowi maksymalnie do 4000,00 EUR w tym roku kalendarzowym.

Użytkownik może uzyskać gwarancję na podstawie niniejszego artykułu pod następującymi warunkami:

 • w przypadku zaistnienia sytuacji spornej, użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z autoryzowanym oferentem i poprosić go o zwrot wpłaconej z góry kwoty,
 • użytkownik musi być płatnikiem zaliczki, rachunku zaliczkowego lub innej zapłaty zaliczkowej,
 • tylko jeśli autoryzowany oferent nie zwróci przedpłaconej kwoty w ciągu 8 dni, użytkownik może zażądać gwarancji od DAIBAU zgodnie z niniejszym artykułem, wraz z przedłożeniem wszystkich odpowiednich dowodów.

Użytkownikowi przysługuje gwarancja za wpłaconą zaliczkę tylko wtedy, gdy:

 • zapytanie o autoryzowanego oferenta złożone zostało za pośrednictwem platformy DAIBAU International Sp.z.o.o.,
 • wpłacił zaliczkę na rachunek bankowy wybranego oferenta i dostarczyl potwierdzenie wpłaty,
 • w wyznaczonym terminie dał do wglądu podpisaną ofertę, fakturę, fakturę zaliczkową, umowę, dowód wpłaty lub jakikolwiek inny dokument, na podstawie którego dokonał wpłaty zaliczki w wyznaczonym miejscu,
 • wpisał kwotę całej oferty i wartość zaliczki w wyznaczonym miejscu,
 • wybrał autoryzowanego oferenta na portalu DAIBAU International Sp.z.o.o.

Użytkownik może zażądać gwarancji w ramach tej umowy od DAIBAU nie później niż 30 dni od dnia, w którym autoryzowany oferent miał rozpocząć wykonywanie prac.

Jeśli DAIBAU podejrzewa, że użytkownik nadużywa gwarancji określonej w tym artykule lub próbuje wyrządzić szkodę DAIBAU w jakikolwiek inny sposób, może w dowolnym momencie zrezygnować z gwarancji określonej w tym artykule, która wchodzi w życie z dniem doręczenia pisemnego zawiadomienia, przy czym za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania listu elektronicznego na adres elektroniczny użytkownika.

III. Korzystanie z portalu - dla oferentów

Artykuł 15.

Warunki

Warunkiem przystąpienia do portalu jest rejestracja, poprzez którą DAIBAU zapisuje w swojej elektronicznej bazie dane o oferentach, czyli firmach, z którymi współpracuje, prowadzonej przez nich działalności oraz ich interesach handlowych. Warunki rejestracji to:

 • że oferent jest osobą prawną,
 • że oferent jest zarejestrowany na działalność, którą oferuje użytkownikom w portalu,
 • że oferent posiada wszystkie stosowne zezwolenia i przeszedł wszystkie wymagane prawem szkolenia do wykonania wybranych prac,
 • że oferent nie brał udziału ani nie był skazany w postępowaniu sądowym z powodu szkód wyrządzonych podczas wykonywania robót, do których jest zarejestrowany,
 • że oferent posiada co najmniej jeden rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty przeglądu,
 • że oferent posiada ważny adres e-mail i aktywny numer telefonu komórkowego,
 • że oferent samodzielnie prowadzi działalność i świadczy usługi we własnym zakresie - nie dopuszcza się pośrednictwa w przypadku osób trzecich, prawnych lub fizycznych,
 • że oferent podpisał Oświadczenie o Tożsamości, którym jako sygnatariusz gwarantuje, że jest upoważniony do zarejestrowania firmy na portalu.

Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia do DAIBAU w terminie 7 dni.

Jeżeli DAIBAU stwierdzi, że oferent nie spełnia jednego lub więcej z wymienionych warunków, może natychmiast zakończyć współpracę lub usunąć oferenta z portalu, bez wcześniejszego powiadomienia.

Arykuł 16.

Okres próbny

DAIBAU może zapewnić oferentowi bezpłatny okres próbny świadczenia usług portalu DAIBAU International Sp.z.o.o.

Zakres bezpłatnych usług i czas trwania może zostać przerwany przez DAIBAU bez wcześniejszego powiadomienia.

Artykuł 17.

Pakiety abonamentowe i liczba przesłanych zapytań

Portal oferuje różne pakiety abonamentowe dla oferentów i reklamodawców. Wybór pakietu abonamentowego decyduje o tym, ile zapytań ofertowych może przeglądać oferent, jak portal przedstawia go użytkownikom oraz jak szybko i ile razy zostanie powiadomiony o opublikowanych zapytaniach.

Jeżeli oferent nie jest wykonawcą lub usługodawcą, ale handlowcem, hurtownikiem, agentem, producentem lub agencją reklamową, a zwłaszcza gdy jego celem jest przekazywanie zapytań do własnej sieci oferenta, wówczas tego oferenta dotyczy specjalna oferta abonamentowa oddzielona od pakietów abonenckich dla oferentów.

Relacja abonamentowa rozpoczyna się wraz z opłaceniem faktury proforma, a portal umożliwia dostęp do zapytań nie później niż 24 godziny po otrzymaniu płatności, jeśli następny dzień jest dniem roboczym.

W momencie, gdy dostawca wysyła do portalu prośbę o wyświetlenie kontaktu klienta, portal odejmuje to zapytanie od łącznej liczby zapytań dostępnych dla niego w pakiecie abonamentowym.

W przypadku, gdy strona internetowa dostawcy natychmiast oferuje użytkownikowi potwierdzenie zapytania, zapytanie to jest również odejmowane od całkowitej liczby zapytań dostępnych dla niego w pakiecie abonamentowym, ponieważ jego kontakt jest natychmiast widoczny dla użytkownika.

Artykuł 18.

Przyjmowanie zapytań

DAIBAU przesyła informacje o nowym zapytaniu do oferenta za pośrednictwem swoich kanałów informacyjnych. Liczba przekazywanych zapytań i termin ich przekazania może zależeć od rodzaju pakietu abonamentowego, jaki posiada oferent.

Oferent na portalu ma możliwość dostępu do wszystkich informacji, które są kluczowe dla realizacji projektu, w tym do danych kontaktowych użytkowników. DAIBAU sprawdza wszystkie dane z wyprzedzeniem lub sprawdza je na żądanie oferenta. W przypadku, gdy użytkownik zamknął zapytanie, dostęp do danych jest zablokowany.

Oferent będzie miał możliwość powiadomienia DAIBAU, gdy uzna, że zapytanie nie spełnia warunków publikacji. W takim przypadku DAIBAU odejmuje to zapytanie od kwoty, którą posiada oferent.

DAIBAU powiadomi również oferenta o przypadkach, gdy stwierdzi, że użytkownik naruszył warunki użytkowania lub w inny sposób nadużył portalu, manipulował oferentami lub naniósł im szkodę w jakikolwiek inny sposób.

Artykuł 19.

Ograniczenie odpowiedzialności

DAIBAU gwarantuje, że dane użytkownika są zgodne z wprowadzonymi przez użytkowników w formularzu wniosku online i nie ingerują w nie ani nie zmieniają ich, z wyjątkiem przypadków, gdy uzna, że są one niewystarczające lub niezrozumiałe.

DAIBAU zobowiązuje się do przekazywania zapytań od użytkowników, którzy wyrazili poważny zamiar realizacji swojego projektu. Waga zamiaru jest określana przez DAIBAU zgodnie z wewnętrznymi kryteriami.

DAIBAU nie gwarantuje, że użytkownik zamierza zrealizować projekt, ani nie gwarantuje, że oferent wyrazi zgodę na jego realizację.

DAIBAU nie gwarantuje również odpowiedzi użytkownika na kontakt telefoniczny lub wiadomości.

DAIBAU nie gwarantuje spełnienia wszystkich warunków realizacji projektu z zapytania.

DAIBAU nie gwarantuje również, że użytkownik zapłaci za wykonaną pracę lub wykonane usługi..

Artykuł 20.

Liczba zapytań

DAIBAU daje oferentowi dostęp tylko do tylu zapytań, ile faktycznie zostało przesłanych przez użytkowników w kategoriach i regionach przypisanych im przez wykonawcę.

Artykuł 21.

Kategorie prac dla zapytań

Oferenci mogą otrzymywać zapytania tylko z kategorii prac i / lub usług, dla których są zarejestrowani, tj. z tych kategorii, którymi się zajmują. Firmy zajmujące się pośrednictwem pracy lub projektowaniem i inżynierią nie mogą korzystać z portalu, oprócz wyjątkowych przypadków określonych przez DAIBAU. Umowy o współpracy zawierane są indywidualnie z takimi oferentami.

W wyjątkowych przypadkach oferenci mogą kierować zapytania do swoich stałych współpracowników, jeżeli realizacja projektu wymaga kategorii usług, których oferent nie świadczy.

DAIBAU może odebrać oferentowi określone kategorie, zwłaszcza w przypadku podejrzenia nadużycia lub gdy oferent nie może udowodnić, że posiada odpowiednie kwalifikacje do określonej kategorii.

Artykuł 22.

Wartość zapytania

DAIBAU najpierw określa wartość każdego zapytania. Są one podzielone na trzy grupy: małe, średnie i duże wartości. Kryteria dla zapytań, tj. projektów o niższej i wyższej wartości, DAIBAU może zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. DAIBAU może również zmienić klasę wartości zapytania w dowolnym momencie. Liczba zapytań o małej, średniej i dużej wartości, które może otrzymać oferent, zależy od posiadanego pakietu abonamentowego.

Artykuł 23.

Profil oferenta

Profilem oferenta jest jego strona internetowa na portalu DAIBAU International Sp.z.o.o. Profil internetowy ustala sam administrator lub wykonawca. Profil internetowy tworzony jest po zarejestrowaniu oferenta.

W przypadku, gdy DAIBAU rejestruje oferenta, on określa wygląd i zawartość profilu. Jeżeli oferent zarejestruje się sam, w formularzu podaje obowiązkowe dane, które staną się częścią jego profilu.

Oferent może samodzielnie edytować zawartość swojego profilu lub, w niektórych sytuacjach, zwrócić się o pomoc do DAIBAU.

Zwykle zawartość profilu składa się z:

 • zdjęć referencyjnych wraz z opisami,
 • opisu przedsiębiorstwa,
 • nieograniczonej ilości innych treści tekstowych.

DAIBAU nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profilu oferenta, czyli jego strony internetowej. Cała zawartość i własność intelektualna profilu są własnością oferenta. Treść i własność intelektualna na profilu oferenta są publikowane wyłącznie za jego ustną lub pisemną zgodą. Na żądanie oferenta, również ustne lub pisemne, DAIBAU usunie własność intelektualną lub usunie jego profil.

Artykuł 24.

Ocena oferenta

Ocena oferenta to obiektywna ocena złożona z kilku elementów ustalonych i opracowanych przez DAIBAU lub ustalonych na podstawie współpracy z tym oferentem. Ocena składa się z następujących kryteriów:

 • ilość lat na rynku od momentu powstania firmy,
 • rekomendacje ekspertów i klientów,
 • liczba referencji i wyposażenie profilu internetowego oferenta,
 • odzew oferenta.

DAIBAU zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów oceny, tj. zmian i / lub uzupełnień bez wcześniejszego powiadomienia.

Ocena oferenta jest tworzona wyłącznie na podstawie podanych kryteriów. Oceny nie można skorygować za pomocą płatności.

Artykuł 25.

Ustawa o płacy minimalnej

Wykonawcy i usługodawcy są zobowiązani do płacenia sobie i swoim pracownikom płacy minimalnej, zgodnie z przepisami i obowiązującym prawem.

W przypadku nawiązania stosunku pracy wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcami, zobowiązują się oni zapłacić za wykonaną pracę i usługi co najmniej minimalną stawkę godzinową określoną przez obowiązujące przepisy prawa.

Artykuł 26.

Ubezpieczenie OC i Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Administrator udostępnia na platformie wykonawcom prac i usługodawcom informacje o możliwości zawarcia ubezpieczenia OC i ubezpieczenia od niezdolności do pracy, w celu ochrony użytkowników i oferentów.

Administrator może żądać od wykonawców prac i usługodawców, w określonych kategoriach na platformie, informacji o istnieniu ubezpieczenia oraz szczegółów ich polisy ubezpieczeniowej. W systemie oceny oferentów administrator może zmieniać i dodawać kryteria oceny na platformie oraz dodatkowo wizualnie wyróżnić tych oferentów, którzy zawarli odpowiednie polisy ubezpieczeniowe.

Artykuł 27.

Wykluczenie oferenta

Wykluczenie oferentów z platformy może nastąpić, jeśli:

 • nie spełnia już podstawowych warunków uczestnictwa w portalu,
 • użytkownik złoży pisemne i zdjęciowe dowody oraz uzasadnioną racjonalnie reklamację wykonanych prac lub świadczonych usług,
 • biegły sądowy negatywnie ocenia wykonaną pracę,
 • DAIBAU negatywnie ocenia wykonaną pracę,
 • nie spłacane są należne zobowiązania,
 • doszło do niedozwolonego przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim

DAIBAU powiadomi oferenta o wykluczeniu pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie w ciągu trzech dni. DAIBAU zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów wykluczenia.

Artykuł 28.

Przekazywanie danych oferentów podmiotom trzecim

DAIBAU może dostarczyć reklamodawcom informacje o oferentach. Informacje te obejmują działalność, interesy handlowe i ogólne informacje o usługach świadczonych przez oferenta. DAIBAU dostarcza ukierunkowane informacje tylko tym reklamodawcom, którzy dostarczają usługi lub produkty przynoszące korzyści określonej kategorii oferentów.

VII. Inne

Artykuł 29.

Zmiana warunków ogólnych

DAIBAU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w części lub w całości, w dowolnej części Ogólnych Warunków, o których musi powiadomić użytkowników portalu z wyprzedzeniem w zwykły sposób. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na portalu. DAIBAU zobowiązuje się, że obowiązujące warunki będą zawsze łatwo dostępne na portalu.

Artykuł 30.

Jurysdykcja w przypadku sporu

Umowa o akceptacji wszystkich podanych warunków ogólnych została zawarta w Warszawie. W przypadku sporów wynikających z korzystania z usług portalu lub ogólnych warunków użytkowania, zastosowanie ma tylko prawo Republiki Słowenii.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozwiązywane polubownie przez zaangażowane strony. Jeżeli nie jest to możliwe, każda ze stron może wszcząć spór przed właściwym sądem w Mariborze.

W Mariborze, 31.3.2021 roku

Ogólne warunki obowiązują do odwołania lub do następnej zmiany treści.

Martin Pelcl, dyrektor

Daibau International Sp.z.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor, Slovenia
Numer identyfikacji podatkowej:SI76619982

Warunki korzystania I Polityka prywatności I Informacje o ciasteczkach I Dane firmy
© 2024 daibau.pl, Daibau® | Wszystkie prawa zastrzeżone